سامانه بیمه من

شما میتوانید به یکی از دو روش زیر وارد شوید.در سامانه بیمه من می توانید خسارت خود را ثبت کنید و وضعیت دستگاه را پیگیری نمایید.

ورود با شماره گواهی بیمه

کد بیمه را وارد نمایید

ورود با کد ملی و IMEI